Existing buildings

Simply connect.

An industry initiative to develop a digital infrastructure to make buildings smarter.

Skip to main content

Who we are

Buildroid is a Nordic investment company established by Stronghold and Vincero that shall develop and own a blueprint of technologies, solutions and services that significantly impacts and continuously improves the value of all real asset classes.

Our goal

The goal is to establish an ecosystem of companies that accelerates the progress to make buildings smarter via efficient, secure and sustainable solutions more easily adaptable in the wider industry.

Investments

Logo Accessy

Accessy started as a joint initiative between six large property companies. Together they have created a technologically innovative, secure and user-friendly service for handling digital keys. All to make buildings and the city more accessible than before.

Visit Accessy

Logo Netmore

Netmore Group currently delivers open ecosystems with IoT solutions from a variety of service providers. They provide technical infrastructure, with different mobile technologies such as 4G, 5G, Wi-Fi and LoRaWAN.

Visit Netmore

Join us as investor

As Buildroid aims to accelerate the development in the market; we are looking forward to collaborate with additional companies in the real estate industry who have understood that change is around the corner. All parties in the collaboration intend to use the technology that the company invest in and over time become anchor customers for the partly owned companies.

Are you interested in joining our efforts to establish a true digital transformation of the real estate business? Don't hesitate to contact us.

Do you have a solution to make a property smart?

At Buildroid we are continuously on the search to find great companies to invest in. If you have an awesome solution for the Nordic real estate market we are indeed interested in knowing more. Don’t hesitate to contact us.

News

2021-06-28  Press release: Buildroid announces the outcome of the offer to the shareholders and convertible holders of Netmore Group (Swedish). 

Buildroid meddelar utfall i erbjudandet till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Netmore Group. Ytterligare information i bifogad pressrelease (PDF) samt nedan. 

2021-06-09  Press release: Buildroid publishes a supplement to the offer document regarding the offer to the shareholders and convertible holders in Netmore Group (Swedish) 

Buildroid offentliggör tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Netmore Group. Ytterligare information i bifogad pressrelease (PDF) samt nedan. 

2021-05-26  Press release: Buildroid publishes offer document regarding the offer to the shareholders and the convertible holders of the Netmore Group (Swedish) 

Buildroid offentliggör erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna
och konvertibelinnehavarna i Netmore Group. Ytterligare information i bifogad pressrelease (PDF) samt nedan. 

2021-05-11  Press release: Buildroid publishes bid offer to the shareholders of Netmore Group (Swedish) 

Buildroid offentliggör kontant budpliktsbud till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Netmore Group. Ytterligare information i bifogad pressrelease (PDF) samt nedan.  

2020-04-14 Buildroid has acquired shares in Netmore Group, thus exceeding the limit for mandatory bidding (Swedish)

Buildroid har förvärvat aktier i Netmore Group varigenom gränsen för budplikt passerats. Ytterligare information i pressrelease

2020-10-13 Buildroid invest in access provider Accessy (Swedish) 

Nu lanseras Accessy, med Sveriges största fastighetsbolag och investeringsbolagen Novax och Buildroid i ryggen. Accessy är en tjänst som ger möjlighet att hantera lås på ett smidigt och säkert sätt med mobiltelefonen. Tjänsten kompletterar befintliga låssystem och är redan nu anpassad för flertalet av de stora låsleverantörerna på marknaden. Ytterligre information i pressrelease

2020-05-11 Stronghold and Vincero establish joint investment veichle with focus in tomorrow's smart buildings under the name Buildroid and invest in Netmore (Swedish) 

Stronghold Invest och Vincero har under ett flertal år haft ett starkt digitaliseringsfokus. I en gemensam satsning under namnet Buildroid är ambitionen att etablera ett bolag som främjar en enklare och mer enhetlig infrastruktur för att koppla upp och ansluta värdeskapande applikationer och tjänster till ett fastighetsbestånd. Läs mer via pressrelease

Netmore offer

Netmore offer (Swedish) 

Nedan finns information om erbjudandet avseende Netmore. 

Viktig information
På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte riktad till eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig att läsa följande information varje gång du önskar få tillgång till den här delen av webbplatsen. Vänligen notera att informationen och villkoren kan ändras eller uppdateras och det är därför viktigt att du läser följande text varje gång du besöker denna del av webbplatsen.

Informationen på den här delen av webbplatsen är hänförlig till ett offentligt kontant budpliktserbjudande (”Erbjudandet”) som inte riktar sig till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag, förutom om något undantag är tillämpligt.

Informationen på den här delen av webbplatsen får inte tas del av från, postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Thailand eller USA) där distribution av informationen eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i den jurisdiktionen. Personer som tar del av informationen på denna del av webbplatsen (inklusive bl.a. banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna och reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Buildroid Invest AB (”Buildroid”) frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och Buildroid förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner.

Uttalanden på denna del av webbplatsen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Buildroids kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per dagen då den lämnades och Buildroid har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

Genom att välja att ta del av informationen nedan avseende Erbjudandet bekräftar du att du har läst informationen, villkoren och instruktionerna ovan, att du accepterar att vara bunden av dem, att du varken är bosatt eller befinner dig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Thailand eller USA, och att du enligt tillämpliga lagar och regler har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av webbplatsen.

Bilagor
Nedan finner du material: 
   * Pressmeddelande 2021-05-11  Buildroid offentliggör kontant budpliktsbud till
           aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Netmore Group
   * Pressmeddelande 2021-05-26  Buildroid offentliggör erbjudandehandling
   * Erbjudandehandling 
   * Acceptsedel
   * Pressmeddelande 2021-06-09 Buildroid - Pressmeddelande om tillägg till erbjudandehandling
   * Erbjudandehandling - Tillägg     (2021-06-09)
   * Pressmeddelande 2021-06-28 Buildroid - Pressmeddelande om utfall i erbjudandet till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Netmore Group

 

Ytterligare information
Roberto Rutili, verkställande direktör Vincero AB
E-post: robin.rutili@vincero.se
Tel: +46 8 525 298 30

Anders Lönnqvist, styrelseordförande Stronghold Invest AB
E-post: al@servisen.se
Tel: +46 8 400 499 00

 

 

Contact

Portrait Daniel Kraft
Daniel Kraft
Head of Digital Investments & Transformation
Portrait Robin Rutili
Robin Rutili
Co-Founder & CEO